Trivselskonsulent APV


Book en trivselskonsulent til jeres arbejdspladsvurdering (APV)

Medarbejdere, som trives, er mindre syge, mere effektive og mere tilfredse med deres arbejdsplads. Glade medarbejdere giver med andre ord både en bedre omtale af din virksomhed og et bedre resultat på bundlinjen.

Anvender din virksomhed den lovpligtige arbejdspladsvurdering rigtigt, kan den effektivt være med til at sætte fokus på steder i organisationen, hvor en indsats er en rigtig god investering.

Hos Will2move har vi arbejdet med arbejdspladsvurderinger både som konsulenter og som ledere. Vi kender derfor de udfordringer, din virksomhed kan stå i, og er i stand til systematisk at styre processen, så resultatet bliver et konstruktivt afsæt for den fremtidige, positive udvikling i din virksomhed.

Vi kan være med fra processens start, hvor vi som trivselskonsulenter bidrager med rådgivning omkring kommunikation samt metode, eller vi kan inddrages, når resultaterne af arbejdspladsvurderingen foreligger, og vi i fællesskab kan udarbejde en APV-handlingsplan. Dette gør vi med fokus på, hvordan vi effektivt forbedrer det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i virksomheden samt hvilke udviklingsværktøjer, I med fordel kan bruge i processen.

Vi arbejder ud fra SUPER-modellen, der indeholder systematik og metoder, som sikrer, at I som virksomhed får synliggjort interne barrierer for et positivt arbejdsmiljø. Resultaterne af vores indsats formidles ud i organisationen, og der gøres efterfølgende en synlig indsats for at håndtere eventuelle udfordringer samt fejre successer. Processen udmunder i en evaluering, hvor de opnåede resultater bliver synlige i organisationen – med fokus på det fremadrettede, konstruktive arbejde med at styrke arbejdsmiljøet.

Overordnet indeholder SUPER-modellen følgende faser:

Styring

Det er afgørende, at processen styres systematisk fra start til slut. Ledelsen går foran og italesætter vigtigheden af et godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen, og ledere og medarbejdere på alle niveauer inddrages og har ejerskab – fx arbejdsmiljøorganisationen som projektgruppe. Inden I går i gang, skal I desuden gøre jer klart, hvad I forventer af processen, hvor meget tid I vil investere samt aftale hvem, der gør hvad, hvornår.

Prioritering

De udfordringer, I støder på i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, prioriteres. Ved prioriteringen inddrages risikovurdering og medarbejdernes sygefravær. Der skal udarbejdes en handleplan, som beskriver prioriteringen, målet, løsningen, tidsperspektivet samt hvem, der har ansvaret. Handleplanen skal være tilgængelig for alle.

Resultat

Når løsningerne er implementeret – eventuelt også undervejs – evalueres det, om I har opnået de ønskede resultater. Mindst en gang årligt laves en opfølgende evaluering med henblik på planlægning af det kommende års arbejdsmiljøindsats. En væsentlig forudsætning for vedvarende succes er, at I som virksomhed opbygger en kultur, hvor I tager hånd om udfordringer, fejrer succeser og anerkender medarbejdernes indsats.

Undersøgelse

For at afdække om jeres arbejdsplads er udfordret på arbejdsmiljøet, gennemføres ar- bejdspladsvurderingen (APV) og trivselsundersøgelse samt eventuelt interviews. Både fysiske og psykiske faktorer skal afdækkes.
Arbejdstilsynet har udarbejdet vejledninger til forskellige brancher (link til arbejdstilsynet).
Det er et krav i arbejdsmiljøloven, at alle ansatte udfylder APV mindst hvert 3. år, og at man inddrager sygefraværet i vurderingen af arbejdsmiljøet.

Engagement

Resultaterne fra APV, trivselsundersøgelse og analyse af sygefravær skal kommunikeres ud. Fejr jeres succeser, brug anerkendelse til at motivere og fortæl løbende, hvordan eventuel- le udfordringer håndteres. Kommunikér til jeres medarbejdere via forskellige indgange og medier, så medarbejderne oplever, at der sker en udvikling. – En af de væsentligste forudsæt- ninger for succes er, at alle medarbejdere inddrages i processen, og at lederne går foran.

Fakta om den lovpligtige arbejdspladsvurdering:

Alle virksomheder med ansatte er i følge loven forpligtet til at lave en arbejdspladsvurdering (APV) min. hvert 3. år. Det er lederens ansvar, at arbejdspladsvurderingen bliver gennemført, og at medarbejderne er inddraget i processen. Arbejdspladsvurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for alle i arbejdsområdet. Det skal tydeligt fremgå, hvem der har ansvar for at følge op, og arbejdspladsvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet.


Kontakt

Ring 2426 7971 eller skriv en besked for at høre hvordan vi kan hjælpe.

Kontakt info

Will2move
Lisbeth Windeballe Rasmussen
Søvangsparken 56
5300 Kerteminde

Tlf: 24 26 79 71
E-mail: lwr@will2move.dk

All Rights Reserved ®  Will2move